GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt obstoječega stanja terena je geodetska podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tudi med gradnjo se izdelujejo razne geodetske podlage za različne namene, po izvedeni gradnji pa se izdela geodetski načrt novega stanja zemljišča.

Geodetski načrt za projektno dokumentacijo izdelamo za območje najmanj 25 metrov od skrajnih robov predvidenega objekta.

Kdaj je potreben geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije?

  • pred gradnjo vseh objektov, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje
  • pred gradnjo manj zahtevnih, pomožnih ali začasnih objektov za njihovo ustrezno umestitev v prostor

Zakaj je potreben geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije?

  • ker je obvezna sestavina projektne dokumentacije, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja
  • ker je priporočljiv, kadar se načrtujejo manj zahtevni, pomožni ali začasni objekti.
geodetski načrt