20171206_102610

PARCELACIJA

S parcelacijo razdelimo parcelo na dve ali več novih parcel ali pa združimo dve ali več parcel v eno novo parcelo. V primeru solastništva na parceli, se morajo s parcelacijo strinjati vsi solastniki parcele.

Delitev parcele je v večini primerov možna, obstajajo pa razni predpisi, ki omejujejo ali celo preprečujejo delitev parcel. Zakon o gozdovih preprečuje delitev gozdnih parcel, ki so manjše od 5 hektarov.

Združitev parcel je možna, če imajo enako pravno stanje glede lastninskih in drugih stvarnih pravic in ležijo v isti katastrski občini.

KDAJ PARCELACIJA?

Parcelacija je potrebna, kadar:

  • želite kupiti, prodati ali menjati le del parcele
  • dedujete le del parcele ali želite razdeliti zemljišče med dediče
  • želite združiti več manjših parcel v eno samo
  • solastniki želijo svojo solastnino razdeliti natančno, kot je določeno s solastninskim deležem
  • želite objektu dokupiti še del zemljišča
  • želite ločiti gradbeno parcelo od kmetijskega zemljišča
  • želite delu parcele dodeliti drugačen pravni status
  • želite odmero dolžinskega objekta (ceste, železnice, vodotoka itd)
  • to zahteva akt državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti (npr. zazidalni načrt)

Zakaj je potrebna parcelacija?

Parcelacija je potrebna, da boste z vašo nepremičnino lahko sklepali pravne posle, kot je prodaja, nakup, menjava, hipoteka ipd.