NAŠE STORITVE

Na nas se lahko obrnete, če potrebujete storitev:

 

  • zemljiškega katastra: ureditev mej, parcelacije, izravnava dela meje, komasacija, označitev mej z mejniki, določitev zemljišča pod stavbo;
  • katastra stavb: vpis stavbe v kataster stavb, spremembe podatkov katastra stavb;
  • geodetski načrt obstoječega stanja terena ali novega stanja zemljišča;
  • zakoličenje objekta. 
20170906_095546

Za vse postopke zemljiškega katastra in katastra stavb je predpisana oblika in vsebina elaborata, ki ga je potrebno oddati na GURS. Več o zemljiškem katastru in katastru stavb ter ostalih naših storitvah si lahko preberete v nadaljevanju.

Vse bolj je pomembno, da imate vaše nepremičnine urejene tudi v vseh evidencah.

20171206_102610

ZEMLJIŠKI KATASTER

S področja zemljiškega katastra opravljamo vse predpisane postopke in izdelamo elaborate za njihovo evidentiranje v uradnih evidencah. To so postopki za:

  • urejanje mej parcel: ureditev meje ali dela meje, nova izmera;
  • spreminjanje mej parcel: parcelacija, izravnava dela meje, komasacija;
  • označitev mej v naravi z mejniki,
  • določitev zemljišča pod stavbo.

KATASTER STAVB

Kataster stavb je uradna evidenca o stavbah in delih stavb. V katastru stavb so evidentirane tiste stavbe, za katere so bili izdelani elaborati za vpis stavbe v kataster stavb in jih je geodetska uprava vpisala na podlagi zahteve lastnika oz. investitorja. Take stavbe imajo podatek, da imajo katastrski vpis.

Za vašo stavbo izdelamo elaborat za:

  • vpis stavbe v kataster stavb - v kolikor morate vašo stavbo vpisati v kataster stavb,
  • spremembo podatkov katastra stavb - če je stavba že vpisana, pa ste jo tako spremenili, da morate popraviti podatke o stavbi.
storitve

Mogoče vas zanima:

UREDITEV MEJE

Uredimo lahko meje vaših parcel, ki v zemljiškem katastru niso evidentirane kot urejene in za katere ne teče sodni postopek.

Preberi več

PARCELACIJA

S parcelacijo razdelimo parcelo na dve ali več novih parcel ali pa združimo dve ali več parcel v eno novo parcelo.

Preberi več

NOVA IZMERA

V postopku nove izmere lahko hkrati uredite meje več parcel na večjem območju.

Preberi več

IZRAVNAVA MEJE

Če je zaradi poteka meje otežena uporaba vaše parcele, lahko po dogovoru z mejašem spremenite potek meje s postopkom, ki se imenuje izravnava dela meje.

Preberi več

KOMASACIJA

Komasacija je storitev, pri kateri zemljišča na določenem območju zložimo in ponovno razdelimo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča.

Preberi več

OZNAČITEV MEJE

Označitev mejne točke z mejnikom je možno opraviti v sklopu mejne obravnave, ali kot samostojni postopek za že urejene mejne točke.

Preberi več

LOKACIJSKA IZBOLJŠAVA

Lokacijska izboljšava ...

Preberi več

BONITETA ZEMLJIŠČA

Boniteta zemljišča ...

Preberi več

ZAKOLIČENJE OBJEKTOV

Zakoličenje objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren oziroma prenos osi trase linijskih gradbenih inženirskih objektov na teren.

Preberi več

HIŠNE ŠTEVILKE

Hišne številke...

Preberi več

EVIDENTIRANJE ZEMLJIŠČA POD STAVBO

Določitev zemljišča pod stavbo je storitev odmere stavbišča, s katerim določimo površino, lego in obliko zemljišča, ki ga stavba pokriva.

Preberi več

VPIS STAVBE V KATASTER STAVB

Vpis stavbe v kataster stavb je storitev evidentiranja podatkov o stavbi ali njenih delih v kataster stavb, ki je uradna državna evidenca.

Preberi več

SPREMEMBA PODATKOV KATASTRA STAVB

Za spremembo podatkov v katastru stavb se šteje: sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe, sprememba lege, oblike ali površine...

Preberi več

GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt obstoječega stanja terena je geodetska podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Preberi več

Če potrebujete storitev zemljiškega katastra, katastra stavb, geodetski načrt ali zakoličenje objekta nas kontaktirajte!